رفتن به محتوای اصلی رفتن به جستجو

نظارت کارگاهی

عبارت است از تامین کارشناسان فنی مورد نیاز و نظارت بر کارهای اجرایی آنها و ارائه خدمات پشتیبانی در پروژه‌های گازرسانی شهری و روستایی. ما با انجام چند پروژه موفق توانایی فعالیت در این زمینه را داریم.