رفتن به محتوای اصلی رفتن به جستجو

نظارت کارگاهی یا عالیه

تا کنون یک پروژه نظارت عالیه با بنیاد مسکن استان لرستان و دو پروژه نظارت کارگاهی با شرکت گاز استان‌های مرکزی و ایلام انجام داده‌ایم و در حال انجام پروژه نظارت کارگاهی دیگری با شرکت گاز استان البرز هستیم. مشخصات این پروژه‌ها در جدول زیر ارائه شده است:

ردیفنام کارفرماعنوان پروژهگروهشماره قراردادزمان انجام
۱شرکت گاز استان مرکزیخدمات نظارت کارگاهی در سطح استان مرکزینظارت کارگاهی۱۲۰۴۰۳۹۲ تا ۹۴
۲شرکت گاز استان ایلامنظارت کارگاهی بر پروژه‌های اجرایی در سطح استان ایلامنظارت کارگاهی۳۵۰۵۲۹۹۲ تا ۹۳
۳بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستانخدمات نقشه برداری عامل چهارم نقشه برداری طرح هادی روستاهای استان لرستاننظارت عالیه۱۳۱۷۶/۲۹۹۵ تا ۹۶
۴شرکت گاز استان البرزنظارت کارگاهی بر پروژه‌های اجرایی در سطح استان البرزنظارت کارگاهی۳۴۰۰۷۸در حال انجام