رفتن به محتوای اصلی رفتن به جستجو

نقشه برداری، بازاریابی، خط سیر و طراحی

تا کنون ۱۷ پروژه در این زمینه برای شرکت گاز استان‌های مختلف انجام داده‌ایم. مشخصات این پروژه‌ها به قرار زیر است:

ردیفنام کارفرماعنوان پروژهگروهشماره قراردادزمان انجام
۱شرکت گاز استان لرستانانجام خدمات مهندسی مرتبط با طراحی ۸۵۰ کیلومتر شبکه های گازرسانی مربوط به شهرستان‌های خرم آباد، سلسله، چگنی، دلفان، کوهدشت، پلدختر استان لرستاننقشه برداری، بازاریابی، خط سیر و طراحی۲۱۱۸۸۰۹۵ تا ۹۶
۲شرکت گاز استان لرستانانجام خدمات مهندسی مرتبط با طراحی ۶۵۰ کیلومتر شبکه‌های گازرسانی مربوط به شهرستان‌های بروجرد، ازنا، الیگودرز استان لرستاننقشه برداری، بازاریابی، خط سیر و طراحی۲۱۱۸۸۱۹۵ تا ۹۶
۳شرکت گاز استان آذربایجان غربیانجام پروژه نقشه برداری، بازاریابی، تهیه نقشه‌های موزائیک، امکان سنجی و مطالعات و طراحی تفصیلی خطوط لوله انتقال گاز ، خط تغذیه ، شبکه توزیع و انشعابات در سطح روستاهای شمال استان آذربایجان غربینقشه برداری، بازاریابی، خط سیر و طراحی۲۲۰۵۱۰۹۴ تا ۹۵
۴شرکت گاز استان مازندرانانجام مطالعات امکان سنجی و طراحی پروژه‌های گازرسانی به روستاهای مناطق کوهستانی شهرهای لاویج و چمستاننقشه برداری، بازاریابی، خط سیر و طراحی۰۹۲۹۹۶۹۲ تا ۹۴
۵شرکت گاز استان آذربایجان شرقیطراحی، بازاریابی، مسیریابی، نقشه برداری ۱:۱۰۰۰۰ خط انتقال، خاک شناسی و مطالعات زیست محیطی خطوط انتقال گاز شهرهای آبش احمد و خمارلو به طول تقریبی ۸۵ کیلومترنقشه برداری، بازاریابی، خط سیر و طراحی۸۱۰۱۵۸۶ تا ۸۹
۶شرکت گاز استان کرمانشاهطراحی شبکه توزیع، تغذیه، خطوط انتقال و نقشه برداری ۱:۲۰۰۰ روستاها و شهرک‌های استان کرمانشاه به طول تقریبی ۲۰۰ کیلومترنقشه برداری، بازاریابی، خط سیر و طراحی۲۴۰۱۲۱۸۳ تا ۸۴
۷شرکت ملی گاز منطقه ۸ آذربایجان شرقی و غربیالف- تهیه نقشه گازرسانی شهرستان‌های سلماس به مقیاس ۱:۲۰۰ از کل شهر
ب- تهیه تقشه گازرسانی شهرستان‌های مشکین شهر به مقیاس ۱:۲۰۰ از کل شهر
ج- تهیه نقشه گازرسانی شهرستان‌های باسمنج به مقیاس ۱:۲۰۰ از کل شهر
د- تهیه نقشه گازرسانی شهرستان‌های نیر به مقیاس ۱:۲۰۰ از کل شهر
نقشه برداری، بازاریابی، خط سیر و طراحی۸۰۰۲۵۷۰ تا ۷۲
۸شرکت گاز استان تهرانتهیه نقشه ۱:۲۰۰ و موزائیک در شهرهای صبا شهر (محدوده شهریار)، صفا دشت (شهریار)، شاهد شهر (شهریار) آبسرد و واوان به طول تقریبی ۳۰۰ کیلومتر و تهیه نقشه خط سیر (موزائیک) به مساحت تقریبی ۲۵ میلیون متر مربعنقشه برداری و
خط سیر
۳۲۲۲۰۸۱
۹شرکت گاز قمنقشه برداری و تهیه نقشه ۱:۲۰۰ و خط سیر از روستاهای قم به طول تقریبی ۱۵۰ کیلومتر و مساحت ۱۵۰۰ هکتارنقشه برداری و خط سیر ۱۵۰۰۸۸۸۱ تا ۸۲
۱۰شرکت گاز استان همداننقشه برداری و تهیه نقشه ۱:۲۰۰ و بازاریابی و خط سیر و طراحی شبکه گازرسانی و خط تغذیه و خط انتقال کل شهر ایلام به طول تقریبی ۴۳۰ کیلومتر و مساحت ۲۰۰۰ هکتارنقشه برداری، بازاریابی، خط سیر و طراحی۰۷۰۸۲۹۸۱ تا ۸۴
۱۱شرکت گاز استان خوزستانتهیه نقشه‌های خط سیر روستاها در سطح استان خوزستان به مساحت تقریبی ۱۱۰۰ هکتارخط سیر۱۰۵۲۸۸۳
۱۲شرکت گاز استان همداننقشه برداری ۱:۲۰۰۰ و طراحی ۸۸ روستا در سطح استان همداننقشه برداری، بازاریابی، خط سیر و طراحی۷۱۱۱۹۸۴ تا ۸۶
۱۳شرکت گاز استان کرمانشاهنقشه برداری ۱:۲۰۰، بازاریابی و تهیه نقشه‌های خط سیر و طراحی شبکه تغذیه و توزیع روستاها و حفاظت کاتدیک در سطح استان کرمانشاه به طول تقریبی ۵۰۰ کیلومترنقشه برداری، بازاریابی، خط سیر و طراحی۲۴۰۷۶۶۸۹ تا ۹۱
۱۴شرکت گاز استان همداننقشه برداری ۱:۱۰۰۰، طراحی شبکه تغذیه و توزیع روستاها و حفاظت کاتدیک در سطح استان همدان به طول تقریبی ۲۰۰ کیلومترنقشه برداری، بازاریابی، خط سیر و طراحی۷۱۷۸۱۹۱
۱۵شرکت گاز استان ایلامنقشه برداری، بازاریابی و طراحی در سطح شهرستان‌های ایلام، ایوان، سیروان و چرداولنقشه برداری، بازاریابی، خط سیر و طراحی۳۵۰۵۲۵۹۲ تا ۹۳
۱۶دانشگاه ایلامنقشه برداری جهت بازنگری بازاریابی و بازنگری طراحی شبکه توزیع و تهیه صورت مصالح جهت دانشگاه ایلامنقشه برداری، بازاریابی، خط سیر و طراحی۵۹۲-۱۸۹
۱۷شرکت گاز استان ایلامتکمیل بازاریابی شهر ایلام و انجام بازاریابی دره شهر و بدرهبازاریابی۳۵۰۲۱۳۸۸