رفتن به محتوای اصلی رفتن به جستجو

نرم افزارهای تخصصی

شرکت جمع نما برای انجام بیشتر فرآیندهای مربوط به طراحی شبکه گازرسانی از ابتدا تا انتها نرم افزارهایی تولید کرده است. فهرست برخی از این نرم افزارهای تخصصی به قرار زیرند:
۱- برنامه ترسیم عوارض نقشه برداری در محیط اتوکد بر اساس فایل خروجی دوربین (برداشت شده بر اساس کدهای تعریف شده برای عوارض)
۲- برنامه تهیه فایل ورودی نرم‌افزار قدیمی برآورد مصرف (Main) شامل ابزارهایی برای شماره گذاری بلوک‌ها، تعیین گوشه‌ها و ساید شمال، انجام محاسبات و ساخت فایل Excel حاوی مشخصات کدهای ویژه و سرانجام ساخت فایل متنی ورودی نرم افزار Main.
۳- برنامه شبیه‌ساز نرم‌افزار قدیمی برآورد مصرف (Main) که با دریافت فایل متنی ورودی این برنامه، فایل‌های متنی سه‌گانه خروجی آن (Forecast، Edit و Calculation) را می‌سازد.

۴- برنامه برآورد مصرف گاز بر اساس کدهای بازاریابی موجود در فایل اتوکد (JAMUSE).

۵- برنامه طراحی شبکه تغذیه و توزیع گاز (JAMPIPE).

۶- برنامه تهیه فهرست مصالح و صورت مقادیر شبکه‌های تغذیه و توزیع گاز (JAMCOST).

۷- برنامه وارد کردن کدهای خط سیر در محیط اتوکد.

۸- برنامه ترسیم پروفیل‌های طولی و عرضی و محاسبه حجم خاکبرداری/ خاکریزی لازم برای ساخت جاده مورد نیاز جهت لوله گذاری در پروژه گازرسانی.

۹- برنامه ترسیم خودکار کادر و Matchline جهت شیت بندی نقشه‌های شبکه تغذیه گاز.

۱۰- برنامه شیت‌بندی نقشه‌های شبکه‌های تغذیه گاز در محیط اتوکد جهت تهیه پلات.

۱۱- برنامه شیت‌بندی نقشه‌های شبکه‌های توزیع گاز در محیط اتوکد جهت تهیه پلات.

۱۲- برنامه گروپ کردن خودکار کدهای بازاریابی به گره‌های طراحی در خطوط توزیع گاز.

۱۳- برنامه شماره گذاری خودکار گره‌های طراحی در شبکه‌های توزیع گاز در محیط اتوکد.

۱۴- برنامه شماره گذاری خودکار لوله‌ها و شیرهای شبکه‌های توزیع گاز در محیط اتوکد.

از میان این نرم افزارها دو نرم افزار JAMPIPE و JAMUSE در شورای عالی انفورماتیک و موسسه رسانه‌های دیجیتال به ثبت رسیده اند.

جدول ورودی‌ها و خروجی‌های برنامه‌های تخصصی شرکت جمع نما

ردیفنام برنامهورودیخروجی
۱ترسیم با کدفایل خروجی دوربین نقشه‌برداری که بر اساس کدهای معرف عوارض برداشت شده استفایل اتوکد شامل عوارض نقشه برداری که در مکان درست و با جهت درست ترسیم شده‌اند
۲ساخت فایل ورودی برنامه Mainفایل اتوکد شامل مرز بلوک‌ها و کدهای بازاریابی و فایل اکسل شامل مصرف کدهافایل متنی ورودی نرم افزار Main، نوشتن مصرف بلوک‌ها و اضلاعشان در فایل اتوکد
۳شبیه ساز Mainفایل متنی ورودی نرم افزار Mainفایل‌های متنی سه‌گانه خروجی برنامه Main (Forecast، Edit و Calculation)
۴برآورد مصرف گاز (JAMUSE)فایل اتوکد شامل کدهای بازاریابی و فایل اکسل شامل مصرف کدهافایل اکسل شامل تعداد و مصرف کدهای انتخاب شده در فایل اتوکد
۵طراحی شبکه تغذیه و توزیع گاز (JAMPIPE)فایل اتوکد شامل خطوط لوله گاز، TBS و گره‌های طراحینوشتن میزان فشار گاز در گره‌های طراحی و دبی و سرعت گاز در لوله‌ها در فایل اتوکد
۶برآورد قیمت (JAMCOST)فایل اتوکد شامل کلیه اجزای شبکه تغذیه یا توزیع گاز و فایل اکسل استانداردی شامل اطلاعات ورودی مورد نیازفایل‌های Word و اکسل شامل فهرست مصالح و صورت مقادیر شبکه انتخاب شده
۷خط سیرفایل اتوکد شامل مرز بلوک‌ها و کدهای بازاریابینوشتن کدهای خط سیر روی کدهای بازاریابی در فایل اتوکد ورودی
۸حجم خاکبرداریفایل اتوکد شامل مسیر خط لوله و نقاط ارتفاعی در طول مسیرترسیم پروفیل طولی مسیر خط لوله و پروفیل‌های عرضی در مقاطع مختلف مسیر با فواصل دلخواه و نوشتن سطح و حجم خاکبرداری مقاطع در فایل اتوکد و فایل اکسل
۹کادر گذاریفایل اتوکد شامل مسیر خط لوله شبکه تغذیه گاز، یک کادر و یک Matchline نمونهترسیم کادرها و Matchlineهای مناسب در مسیر خط لوله جهت شیت بندی نقشه اتوکد
۱۰شیت بندی شبکه تغذیهفایل اتوکد شامل مسیر خط لوله شبکه تغذیه، پروفیل طولی، کادرها و Matchlineهاشیت بندی نقشه شبکه تغذیه گاز در فایل اتوکد ورودی جهت تهیه پلات
۱۱شیت بندی شبکه توزیعفایل اتوکد شامل مسیر خط لوله شبکه توزیع و کادرهای تعیین کننده محدوده شیت‌هاشیت بندی نقشه شبکه توزیع گاز در فایل اتوکد ورودی جهت تهیه پلات
۱۲Auto Groupفایل اتوکد شامل کدهای بازاریابی، خطوط لوله و گره‌های طراحی شبکه توزیع گازگروپ کردن کدهای بازاریابی به گره طراحی مربوط در فایل اتوکد ورودی
۱۳Auto Node Numberingفایل اتوکد شامل خطوط لوله و گره‌های طراحی شبکه توزیع گازشماره گذاری گره‌های طراحی در فایل اتوکد ورودی با شروع از ایستگاه تقلیل فشار
۱۴فایل اتوکد شامل خطوط لوله و گره‌های طراحی شبکه توزیع گازورودی با شروع از ایستگاه تقلیل فشار
۱۵Auto Pipe Numberingفایل اتوکد شامل خطوط لوله و گره‌های طراحی شبکه توزیع گازشماره گذاری استاندارد لوله‌ها و شیرها در فایل اتوکد ورودی