رفتن به محتوای اصلی رفتن به جستجو

تهیه نقشه خط سیر یا موزاییک

در صنعت گاز عبارت است از تقسیم بندی و شماره دهی مصرف کنندگان گاز موجود در هر بخش به ترتیبی که با پیروی از آن امکان دسترسی به همه مصرف کنندگان آن بخش با کمترین راه پیمایی فراهم شود. کارشناسان ما ابتدا با توجه به وسعت فعلی و با پیش بینی گسترش آتی شهر یا روستا معیاری برای تعداد شماره‌های اختصاص یافته به مصرف کنندگان مختلف تعیین می‌کنند. سپس مصرف کنندگان هر بخش را با رعایت استاندارد ویژه‌ای شماره دهی می‌نمایند. حاصل کار در اختیار واحد بهره برداری شرکت گاز قرار می‌گیرد و یکی از کاربردهایش تسهیل فرآیند تحویل قبوض به مشترکین آینده خواهد بود.